LEVERINGS VOORWAARDEN

Als bedrijf hanteren wij enkele leveringsvoorwaarden. Deze hebben wij hieronder beschreven:
 
ONZE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Jadevo BioEnergy V.O.F. | Handelend onder de naam jadevo.nl

Vestigingsadres:
Kasteelsestraat 9b
6611 KA Overasselt
KvK 90916409
Btw-nummer: NL865496973B01

Artikel 2. Aansprakelijkheid
2.1 Jadevo BioEnergy V.O.F. sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor de schade toegebracht aan eigendommen van koper.

2.2 Tevens sluit Jadevo BioEnergy V.O.F. iedere vorm van voortvloeiende financiële schade veroorzaakt door of verband houdend met (verlate) levering door vervoerder uit.

2.3 Bij schade aan eigendommen van koper kan koper zich wenden tot de vervoerder.

2.4 Mochten vervoerder en koper geen overeenstemming bereiken dan kan Jadevo BioEnergy V.O.F. als intermediair optreden.

Artikel 3. Betaling
3.1 De betaling kan per iDeal of per bank. Indien koper per bank betaald dient het bedrag voor het laden van de goederen overgemaakt te zijn. In overleg met Jadevo kan er eventueel per factuur betaald worden.

3.2 Bij betaling per factuur dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL70ABNA0132048116 ten name van Jadevo.nl te Overasselt zijn betaald. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Artikel 5. Aflevering
5.1 Uw bestelling zal naast de vrachtwagen op een verharde stoep geleverd worden.

5.2 In overleg met de chauffeur en uitsluitend op eigen risico kan uw afleverplaats gewijzigd worden.

5.3 De ondergrond voor een palletwagen dient ten alle tijde verhard te zijn. Pallets haardhout kunnen niet over gras, zand of (verhard) grind gereden worden. Chauffeur gaat in dat geval over tot levering aan de straat.

5.4 Wanneer de chauffeur niet in staat is om de goederen op de door koper gewenste afleverplaats te leveren is dit geen geldige reden voor annulering van de bestelling, conform artikel 5.1 van de leveringsvoorwaarden. Tevens is Jadevo.nl niet verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de pallet.

5.5 Wanneer koper besluit om de goederen daardoor niet in ontvangst te willen nemen, is hij verplicht Jadevo BioEnergy V.O.F. schadeloos te stellen. Dit betekent dat koper Jadevo BioEnergy V.O.F. de reeds gemaakte kosten zal moeten vergoeden. Voor de transportkosten betekent dit, dat zowel de bezorg- als de retourkosten van de bestelde levering vergoed dienen te worden.

5.6 Bij een levering op de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen of in groene/milieuzones berekenen wij een toeslag voor het transport.

5.7 Annuleren kan alleen wanneer de bestelde goederen nog niet geladen zijn in de vrachtwagen.

Artikel 6. Klachten/retourzendingen
6.1 Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden aan Jadevo binnen 30 dagen na levering.

6.2 Zonder voorafgaande toestemming van Jadevo BioEnergy V.O.F. mogen de goederen niet teruggestuurd worden.

6.3 Indien koper wenst over te gaan tot het ruilen of retourneren van de geleverde goederen zijn de transportkosten, zowel bezorg- als retourkosten voor rekening van koper.

6.4 Bij een tekortkoming in de levering van de door klant bestelde goederen zullen de bezorg- en retourkosten voor rekening van Jadevo BioEnergy V.O.F. komen.

6.5. Een vergoeding zal enkel door middel van een kortingscode worden uitgekeerd.

Heeft u vragen over onze leveringsvoorwaarden? Dan kunt u contact met ons opnemen. Meer informatie over ons retourbeleid vindt u hier.