DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Jadevo BioEnergy V.O.F. Op de toegang en het gebruik van deze site zijn de Privacyverklaring en de Disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt u de voorwaarden als bepaald in de Privacyverklaring en de Disclaimer van Jadevo BioEnergy V.O.F. Bovendien zijn op alle offertes, producten en diensten van de Algemene Voorwaarden van Jadevo.nl van toepassing.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Jadevo BioEnergy V.O.F.
Jadevo BioEnergy V.O.F. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Jadevo BioEnergy V.O.F. kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Jadevo BioEnergy V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Jadevo BioEnergy V.O.F. of door u aan Jadevo BioEnergy V.O.F. door middel van de website van Jadevo BioEnergy V.O.F. of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Jadevo BioEnergy V.O.F. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Jadevo BioEnergy V.O.F. via deze website. Jadevo BioEnergy V.O.F. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Jadevo.nl behoudt zich het recht voor eenieder de toegang tot deze website te ontzeggen, danwel het gebruik van deze website geheel of gedeeltelijk te beperken. Jadevo.nl behoudt zich tevens het recht iedere toegang tot deze website te monitoren.

Derde(n)
Indien u via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst Jadevo BioEnergy V.O.F. u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Jadevo BioEnergy V.O.F. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkel linken, of koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging hiervan in.

Content
Jadevo BioEnergy V.O.F. is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jadevo BioEnergy V.O.F. U mag van de content uitsluitend gebruikmaken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken.

Op alle content op de website rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Jadevo BioEnergy V.O.F. en/of haar partners toebehoren. Denk aan teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jadevo BioEnergy V.O.F. mag u de content niet voor andere doeleinden gebruiken.

Jadevo BioEnergy V.O.F. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Jadevo BioEnergy V.O.F. aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

Voor vragen met betrekking tot deze disclaimer, deze website of Jadevo BioEnergy V.O.F. kunt u terecht bij Jadevo.nl via info@jadevo.nl.